Izveštaj o bitnom dogadjaju za 2008.

 

 

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti (“Službeni glasnik RS” broj 47/06) i članovima 6.,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Službeni glasnik RS” broj 100/06), Otvoreno akcionarsko društvo “Jugoagent” a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br 165a, izdaje:

 

Izveštaj o bitnom događaju

 

Otvoreno akcionarsko društvo „Jugoagent“ a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br 165 a, održalo je vanrednu skupštinu akcionara 28.10.2008. godine sa početkom u 11h. Skupština je održana u prostorijama društva.

 

Na sednici su jednoglasno donete sledeće odluke:

 

1.Odluka o usvajanju izvestaja revizora o konsolidovanom bilansu za 2007. godinu

2.Odluka o izboru revizorske kuce za reviziju finasijskih izvestaja za 2008 god.

 

 

U Beogradu, 29.10.2008. godine