Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

I vanredna sednica Skupštine akcionara

12. Jun 2009

 

Saglasno članu 443. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 125/2004) i člana 13. stav l. alineja 2. i člana 40. stav 3. Odluke o organizovanju akcionarskog društva Pomorsko rečna agencija »Jugoagent« a.d. Upravni odbor društva

OBAVEŠTAVA AKCIONARE 

Da će se na dan 14.07.2009. godine, sa počekom u 12.00 časova, u prostorijama »Jugoagent« a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a, održati I vanredna Skupština akcionara sa dnevnim redom:

 

1. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju »Jugoagent« a.d. do iznosa od 3.000.000,00 Eura i uspostavljanju hipoteke na imovini-nepokretnosti »Jugoagenta« kao sredstvu obezbedjenja vraćanja odobrenih kreditnih sredstava

Razlog sazivanja Skupštine: donošenje odluke o pribavljanju finansijskih sredstava pod povoljnim uslovima;

Izveštaj o uslovima posla: zaduženje bi iznosilo do 3.000.000,00 Eura u dinarskoj protivvrednosti, sa vraćanjem u periodu od 10 godina, 2 godine grejs period, sa kamatom maksimalno do 1,2% na mesečnom nivou sa deviznom klauzulom, uz uspostavljanje hipoteke na imovini-nepokretnosti »Jugoagenta«, vlasništvu »Jugoagenta« na ime obezbedjenja vraćanja odobrenih sredstava;

Upravni odbor je na sednici od 11.06.2009.godinne preporučio zaključenje ovog posla iz razloga što se sredstva dobijaju pod povoljnim uslovima.

Obaveštavaju se akicionari, koji imaju pravo glasa, na neprihvatanje ugovora o kreditu i po tom osnovu pravo na procenu i naknadu vrednosti svojih akcija u skladu sa zakonom.

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Milan Marjanović

 

 

 


Molimo vas da pažljivo popunite upit.

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |