Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Sazivanje II vanredne sednice skupštine akcionara

11. April 2011

 

Saglasno članu 443. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 125/2004) i člana 13. stav l. alineja 2. i člana 40. stav 3. Odluke o organizoanju akcionarskog društva Pomorsko rečna agencija »Jugoagent« a.d. Upravni odbor društva

 

 

OBAVEŠTAVA AKCIONARE

 

 

Da će se na dan 12.05. 2011. god. .godine, sa počekom u 12,00 časova, u prostorijama »Jugoagent« a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a,  održati II vanredna Skupština  akcionara sa dnevnim redom:

 

1.        Razmatranje preporuke Upravnog odbora za donošenje Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.

 

2.        Razlog sazivanja skupštine: donošenje Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću iz razloga lakšeg nalaženja strateškog partnera.

 

3.        Izveštaj o uslovima donošenja Odluke: osnivački kapital novoosnovanog društva sa ogrničenom odgovornošću sastojao bi se od novčanog dela osnovnog kapitala i nenovčanog dela osnovnog kapitala u vidu uloga u stvarima i pravima. Kumulativna vrednost osnovnog kapitala, tj. vrednost novčanog dela osnovnog kapitala i vrednost nenovčanog dela osnovnog kapitala iznosila bi preko 30% od knjigovodstvene vrednosti imovine osnivača iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja. Novčani deo osnovnog kapitala bila bi vrednost minimalnog iznosa predvidjeog Zakonm o privrednim društvima za ovakav oblik privrednog društva, dok bi neneovčani deo osnovnog kapitala bila vrednost stvari i prava kao ulogom osnivača, čija će vrednost biti utvrdjena procenom ovlašćenog procenjivača, sa taksativno navedenim stvarima i pravima i njihovom tržišnom vrednošću na dan donošenja odluke.

 

4.        Upravni odbor je na sednici održanoj na dan 08.04.2011.godine, preporučio zaključenje ovog pravnog posla iz razloga lakšeg nalaženja strateškog partnera.

 

5.        Obaveštavaju se akcionari, koji imaju pravo glasa na neprihvatanje ovakve odluke i po tom osnovu pravo na procenu  i naknadu vrednosti svojih akcija u skladu sa zakonom.

 

 

                                                               PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                    Milan Marjanović, s.r.

 


Molimo vas da pažljivo popunite upit.

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |