Izveštaj o bitnom događaju za 2009.

 

 

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti (“Službeni glasnik RS” broj 47/06) i članovima 6.,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ( “Službeni glasnik RS” broj 100/06), Otvoreno akcionarsko društvo “Jugoagent” a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br 165a, izdaje:

 

 

 

Izveštaj o bitnom događaju

 

 

Otvoreno akcionarsko društvo „Jugoagent“ a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br 165 a, održalo je redovnu godisnju skupštinu akcionara 20.05.2009. godine sa početkom u 11h. Skupština je održana u prostorijama društva.

 

Na sednici su jednoglasno donete sledeće odluke:

 

1.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2008.godinu i raspodeli ostvarenje dobiti.

2.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja o finansijkim izveštajima za 2008 god.

3.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovamom bilansu za 2008 godinu.

4. Odluka o usvajanju poslovnog plana za 2009 godinu.

5. Odluka o izboru članova upravnog odbora

6. Odluka o izboru članova nadzornog odbora.

 

 

 

U Beogradu, 20.05.2009. godine

 

 

 

 

                                                                               Predsednik Upravnog odbora

                                                                               Milan Marjanović

 

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |