Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Skupština akcionara 21.11.2011.

19. Oktobar 2011

Na osnovu člana 443. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima / „ Službeni glasnik RS“, br.125/2004 / i člana 40. stav 3. Odluke o organizovanju otvorenog akcionarskog društva - Pomorsko rečna agencija „ JUGOAGENT GROUP „ a.d. Beograd, Upravni odbor društva

 

OBAVEŠTAVA

AKCIONARE O SAZIVANJU SKUPŠTINE

 

Na dan  21.11.2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama „JUGOAGENT GROUP“a.d., Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a, održaće se sednica Skupštine akcionara sa sledećim

 

DNEVNIM REDOM

 

  1. Donošene odluke po preporuci Upravnog odbora da „ JUGOAGENT GROUP“ a.d., Beograd sa „AGROBANKA“ a.d. Beograd, zaključi Ugovore o dugoročnom kreditu do iznosa od 2.291.383,31 EUR;
  2. Donošenje odluke po preporuci Upravnog odbora  da se na ime obezbeđenja odobrenog kredita, od strane „JUGOAGENT GROUP“a.d. izda založna izjava, kojom će biti uspostavljena hipoteka u korist „AGROBANKA“a.d., na poslovnom prostoru - delu poslovnog objekta, oznake 2/SP, na Novom Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 165a, vlasništvu „ Jugoagent Group“ a.d.;

 

Razlog sazivanja skupštine : Obezbeđenje neophodnih sredstava za nastavak radova na PC „PANUKA“ i konačnom završetku izgradnje, što će kroz prodaju istog rezultirati vraćanju kreditnih sredstava i vraćanju uloženih sopstvenih sredstava ;

 

Izveštaj o uslovima posla: zaduženje bi iznosilo do 2.291.383,31EUR u dinarskoj protivvrednosti, sa vraćanjem u periodu od 3 godine, sa grejs periodom od 9 meseci, sa kamatnom stopom od 8% na godišnjem nivou sa deviznom klauzulom, uz uspoastavljanje hipoteke na imovini - nepokretnosti, vlasništvu „JUGOAGENT GROUP“ a.d., na ime obezbeđenja vraćanja klreditnih sredstava.

 

Upravni odbor preporučuje zaključenje ovog pravnog posla iz razloga što se kreditna sredstva dobijaju pod povoljnim uslovima.;

 

Obaveštavaju se akcionari koji imaju pravo glasa, na neprihvatanje ugovora o kreditu i po tom osnovu pravo na procenu i naknadu vrednosti svojih akcija u skladu sa zakonom.

 

                                                   

                                                                    PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,

 

                                                                    Milan Marjanović, s.r.

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |