Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „JUGOAGENT GROUP“a.d., Beograd

23. Maj 2012

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima / „Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011 /, a u vezi sa članom 592. istog zakona i na osnovu člana 40. stav 3. Odluke o organizovanju akcionarskog društva Pomorsko rečna agencija „Jugoagent Group“ a.d., Upravni odbor društva na dan 23.05.2012.godine, donosi i

 

OBJAVLJUJE

POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

„JUGOAGENT GROUP“a.d., Beograd

 

Redovna sednica skupštine akcionara će se održati na dan 25.06.2012.godine, u 12h, u sedištu društva, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupuina 165a, sa sledećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1.      Razmatranje godišnjeg finasijskog izveštaja za poslovnu 2011.godinu, i donošenje odluka :

a/ odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011.godinu i raspodeli ostvarene dobiti;

b/ odluke o usvajanju konsolidovanog finasijskog izveštaja za 2011. godinu.

2.      Usvajanje revizorskog izveštaja o finasijskim izveštajima društva za 2011.godinu.

3.      Usvajanje izveštaja revizora o konsolidovanom bilansu za 2011.godinu.

4.      Razmatranje poslovnog plana društva za 2012.godinu.

5.      Izbor revizorske kuće za reviziju za 2012.godinu.

6.      Usvajanje izmena osnivačkog akta / usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima /.

7.      Usvajanje izmena statuta / usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima /.

 

Saglasno članu 331. Zakona o privrednim društvima obaveštavaju se akcionari da je dan akcionara 15.06.2012.godine, a kao datum koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine i da samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara, tj.15.06.2012.godine, imaju pravo na učešće u radu skupštine.

 

Predlaže se da skupština donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Glasaće se sa 77853 običnih akcija, a predložene odluke će biti donete ako se za svaku odluku dobije predviđen broj glasova za takvu odluku.

 

 

                                                                                    PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,

 

                                                                                    Milan Marjanović

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |