Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

POZIV ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „JUGOAGENT GROUP“a.d., Beograd

20. Maj 2013

Na osnovu član 365. Zakona o privrednim društvima (“Sl. Glasnik RS” 36/2011 i 99/2011) Odbor direktora Privrednog društva Pomorsko rečna agencija “Jugoagent Group” a.d., na dan 21.05.2013.god., donosi i objavljuje

 

 

POZIV

ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

“JUGOAGENT GROUP” A.D. BEOGRAD

 

koja će se održati na dan 26.06.2013.god. u 12h, u sedištu društva, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a sa sledećim

 

DNEVNIM REDOM

 

  1. Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2012 god. i donošenje odluka:

a)      Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012 god. i Odluke o pokriću gubitka tekuće godine iz nerasporedjene dobiti iz prethodnih godina;

b)      Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012 god;

  1. Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskim izveštajima društva za 2012 god;
  2. Usvajanje izveštaja revizora o konsolidovanom bilansu za 2012 god;
  3. Razmatranje poslovnog plana društva za 2013 god i usvajanje istog;
  4. Izbor revizorske kuće za reviziju za 2013 god;
  5. Donošenje odluke o ratifikaciji kooptiranih direktora u Odbor direktora.

 

Saglasno članu 331. Zakona o privrednim društvima obaveštavaju se akcionari da je dan akcionara 16.06.2013.god., a kao datum koji pada na deseti dan pre održavanja sednice skupštine i da samo akcionari koji su akcionari društva na dan akcionara tj. 16.06.2013.god., imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Predlaže se da skupština akcionara donese odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Glasaće se sa 77853 običnih akcija, a predložene odluke će biti donete ako se za svaku odluku dobije predvidjen broj glasova za takvu odluku

 

Predsednik Odbora direkora

Branka Milović

 

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |